Privacy policy

Waarom dit document?
Schilderwerken Keersmaekers hecht veel belang aan de bescherming van jouw privacy en van jouw persoonsgegevens. Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt conform de Belgische en Europese wetgeving (de volledige Belgische en Europese wetgeving van toepassing op gegevensbescherming, waaronder de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018, de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Met deze Privacyverklaring wil Schilderwerken Keersmaekers je in alle transparantie informeren over de handelingen die we uitvoeren bij de verwerking van persoonsgegevens en op jouw rechten. Door gebruik te maken van onze website, verleen je jouw toestemming tot mogelijke verwerkingshandelingen door Schilderwerken Keersmaekers. Schilderwerken Keersmaekers houdt zich het recht voor om te allen tijde deze privacy policy te wijzigen.

Informatie over de gegevensverwerker
Schilderwerken Keersmaekers - Kris Keersmaekers
Fazantenstraat 15

2440 Geel
Btw-nummer: BE806.785.028
E-mail: info@schilderwerken-keersmaekers.be
Telefoon: +32 474 95 23 13

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
De gegevens die Schilderwerken Keersmaekers vergaart via haar eigen website worden alleen maar verwerkt in het kader van de doeleinden waarvoor zij verzameld worden. Het gaat dan om uitsluitend identificatiegegevens (naam, adres, tel., e-mail, …).

Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?
Het verzamelen, structureren en verwerken van persoonsgegevens draagt bij tot het correct functioneren van de website. De verwerking gebeurt uitsluitend voor welbepaalde doeleinden:
• Het aanbieden en verbeteren van een algemene en gepersonaliseerde dienstverlening
• Administratieve en boekhoudkundige verwerking (bv. facturatie)
• Bekendmaken van informatie en aanbiedingen via nieuwsbrieven die nuttig en/of noodzakelijk zijn

Bij een bezoek aan de website van Schilderwerken Keersmaekers worden tevens gegevens verzameld voor statistische doeleinden. Je verklaart je uitdrukkelijk akkoord met deze gegevensinzameling. Schilderwerken Keersmaekers verklaart dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derden tenzij dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Schilderwerken Keersmaekers stelt alles in het werk om toegang tot persoonsgegevens af te schermen zodoende ongeoorloofde toegang en/of gebruik te vermijden.

Subverwerkers waarmee Schilderwerken Keersmaekers samenwerkt:
• aroma communicatie: technische support
• Online Media: (Google en al haar diensten, Facebook, Instagram: analyse, gegevensverzameling, conversietracking)

Wat zijn uw rechten als Gebruiker?
Schilderwerken Keersmaekers verwerkt jouw persoonsgegevens altijd conform de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden van deze Privacy policy. Schilderwerken Keersmaekers bewaart jouw persoonsgegevens zolang dit nodig is volgens de omschreven doeleinden van deze Privacy policy.

Recht op inzage van uw persoonsgegevens
Je hebt het recht – na identificatie als Gebruiker – om na te vragen of wij jouw persoonsgegevens verwerken. Indien wij jouw gegevens verwerken, heb je het recht op inzage van deze gegevens. Je verstuurt hiervoor via aangetekende zending een aanvraag waarop Schilderwerken Keersmaekers binnen een redelijke termijn tegemoet komt aan jouw vraag.

Recht op aanpassing van uw persoonsgegevens
Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd worden. Je kan jouw recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan Schilderwerken Keersmaekers. Schilderwerken Keersmaekers zal hieraan binnen een redelijke termijn gevolg geven na ontvangst van de aanvullende verklaring.

Recht om vergeten te worden
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens door ons te laten wissen. Je kan slechts een beroep doen op dit recht om vergeten te worden in de hiernavolgende gevallen:
• Wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij oorspronkelijk werden verzameld
• Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en wanneer de verwerking van minder belang is dan de gerechtvaardigde gronden voor de verwerking
• Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt;
• Wanneer de persoonsgegevens gewist moeten worden overeenkomstig een wettelijke verplichting.

Schilderwerken Keersmaekers beoordeelt in eer en geweten de aanwezigheid van een van de voornoemde gevallen.

Recht op beperking van/bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
Als geïdentificeerde Gebruiker heb je het recht om een beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens te verkrijgen:
• In geval van betwisting is een beperking op de verwerking van persoonsgegevens mogelijk en dat zolang Schilderwerken Keersmaekers nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren
• Wanneer de gegevensverwerking onrechtmatig is en Gebruiker verzoekt tot een beperking van de verwerking in plaats van het wissen van de persoonsgegevens
• Wanneer Schilderwerken Keersmaekers de persoonsgegevens van de Gebruiker niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden en Gebruiker de persoonsgegevens nodig heeft inzake een rechtsvordering;
• Gedurende de periode die Schilderwerken Keersmaekers nodig heeft om de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van persoonsgegevens te beoordelen (zie recht om vergeten te worden)

Gebruiker heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. Schilderwerken Keersmaekers stopt dan tijdelijk de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij het dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan aantonen die belangrijker zijn dan het recht van de Gebruiker op bezwaar.

Indien Gebruiker wenst om deze rechten uit te oefenen, zal Schilderwerken Keersmaekers hieraan binnen redelijke termijn gevolg geven na het ontvangen van de aanvraag via een aangetekende zending.

Recht op gegevensoverdracht
Als Gebruiker heb je het recht om jouw persoonsgegevens op te vragen en over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Schilderwerken Keersmaekers zal hieraan gevolg geven binnen een redelijke termijn na ontvangst van de aanvraag. Deze aanvraag gebeurt via aangetekende zending.

Recht op het intrekken van mijn toestemming/recht om klacht in te dienen
Gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Na ontvangst van een aangetekende aanvraag zal Schilderwerken Keersmaekers hieraan binnen een redelijke termijn gevolg aan geven. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van zijn persoonsgegevens door Schilderwerken Keersmaekers. Hiervoor kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit.